Wiadomość ze sklepu drobne-agd.pl
Imię i nazwisko
Email *
Wiadomość *
 Wyślij do mnie

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane

Wyślij
Kontakt

Reklamacje dotyczące Towarów na podstawie gwarancji:

1. Sprzedawca oświadcza, że nie jest producentem oferowanych w sklepie internetowym Towarów.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją producenta, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

3. W przypadku reklamacji na mocy gwarancji, należy zapoznać się z informacją zawartą w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do produktu i/lub zapoznać się z procedurą serwisową producenta dostępną w opisie Towaru na stronach internetowych Sklepu.

Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi:

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Ireneusz Kalinowski IRMEDIA, ul. Powsińska 75 lok. 42, 02-903 Warszawa lub na adres: ul. Czerska 26/28, lok. 43a, 00-732 Warszawa, lub na adres poczty elektronicznej: reklamacje@drobne-agd.pl, numer telefonu 22 402 46 10 lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient zobowiązany jest przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, dołączając, jeśli to możliwe, dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki nie podlega reklamacji.

5. Prawidłowe zgłoszenie reklamacji powinno zawierać opis wady stanowiącej powód reklamacji oraz określenie żądania przewidzianego w ramach rękojmi, to jest jednego z czterech działań: a) wymiany towaru na nowy;

b) naprawy towaru;

c) obniżenia ceny;

d) odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

( formularz reklamacji do pobrania tutaj) – tu proszę wstawić link

6. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

7. W przypadku braków w zgłoszeniu reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jego uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta

8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca może zaproponować inne rozwiązanie niż określone w zgłoszeniu Klienta, ze względu na następujące okoliczności: a) łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

b) charakter wady – istotna czy nieistotna;

c) to, czy towar był wcześniej reklamowany.

9. Jeśli Klient żąda wymiany Towaru lub jego naprawy, Sprzedawca ma prawo odmówić spełnienia tego żądania w przypadku, gdy opcja wskazana przez Klienta: a) jest niemożliwa do zrealizowania dla Sprzedawcy

b) wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z rozwiązaniem zaproponowanym przez Sprzedawcę.

10. Poinformowany o powyższym, Klient może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny (w stosownym rozmiarze do niezgodności towaru z umową) lub odstąpienia od umowy (o ile niezgodność towaru z umową jest istotna).

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.